२४.कापणी

आता लागे मार्गेसर.
आली कापनी कापनी.
आज करे खालेवन्हे.
डाव्या डोयाची पापनी।

पडे जमीनीले तढे,
आली कापनी कापनी
तशी माझ्या डोयापुढे,
उभी दान्याची मापनी.

शेत पिवये धम्मक,
आली कापनी कापनी.
आता धरा रे हिंमत,
इय्ये ठेवा पाजवुनी

पीक पिवये पिवये,
आली कापनी कापनी.
हातामधी घरा इय्ये,
खाले ठेवा रे गोफनी.

काप काप माझ्या इय्या,
आली कापनी कापनी.
थाप लागली पिकाची
आली डोयाले झापनी

आली पुढे रगडनी,
आता कापनी कापनी.
खये करा रे तय्यार,
हाती घीसन चोपनी

– बहिणाबाई चौधरी