२. संतवाणी-(अा) धरिला पंढरीचा चोर (भाग – १)

धरिला पंढरीचा चोर ।
गळां बांधोनियां दोर ।।१।।
हृदय बंदिखाना केला ।
आंत विठ्ठल कोंडिला ।।२।।
शब्दें केली जवाजुडी ।
विठ्ठल पायीं घातली बेडी ।।३।।
सोहं शब्दाचा मारा केला ।
विठ्ठल काकुलती आला ।।४।।
जनी म्हणे बा विठ्ठला ।
जीवें न सोडीं मी तुला ।।५।।

[सकलसंतगाथा खंड पहिला : संत जनाबाईंचे अभंग
अभंग क्र.१८०]
संपादक-प्रा. डॉ. र. रा. गोसावी.