2. कार्य आणि ऊर्जा

सामान्यत: कोणत्याही शारीरिक किंवा बौद्धिक कृतीला कार्य म्हणून संबोधण्याची प्रथा आहे. आपण चालतो किंवा धावतो तेंव्हा आपल्या शरीरातील ऊर्जा कार्य करण्यासाठी उपयोगात आणली जाते.

अभ्यास करणाऱ्या मुलीनेही कार्य केले अाहे असे आपण म्हणतो परंतुते तिचे मानसिक कार्य आहे.

भौतिकशास्त्रात आपण भौतिक कार्याचा विचार करतो. भौतिकशास्त्रात कार्य या शब्दाला विशिष्ट अर्थ आहे.

 ‘एखाद्या वस्तूवर बल प्रयुक्त केले असता त्या वस्तूचे विस्थापन झाल्यास शास्त्रीयदृष्ट्या कार्य घडून आले असे म्हणता येते.’ पदार्थावर प्रयुक्त केलेल्या बलाने केलेले कार्य हे बलाचे परिमाण आणि पदार्थाचे बलाच्या दिशेने झालेले विस्थापन यांच्या गुणाकाराइतकेअसते हे तुम्ही शिकला आहात. म्हणजेच कार्य = बल ´ विस्थापन

धन, ऋण व शून्य कार्य(Positive, Negative and Zero work)

बल व विस्थापन यांची दिशा सारखीच आहे, काहींमध्येदोन्ही एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत, तर काही उदाहरणामध्येबल व विस्थापन यांची दिशा
एकमेकांस लंबरुप आहे.