6th Geography

10 Results

१०. मानवाचे व्यवसाय

आकृती १०.१ मधील चित्रांचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.  — चित्र ‘अ’ मध् गाई व म ये ्हैस काय करत आहेत? — चित्र ‘अा’ मध् का ये य मिळवले […]

९. ऊर्जा साधने

आकृती ९.१ मध्ये प्रकाश मिळवण्यासाठी कोणते ऊर्जा साधन वापरले आहे ? हे ऊर्जा साधन कोठून आले असेल ? आकृती ९. २ मध्ये चित्रातील व्यक्ती मोटारीमध्ये इंधन भरत आहेत. पंपावर हे […]

८. नैसर्गिक संसाधन

आकृती ८.१ मधील चित्रांचे निरीक्षण करा. विचार करून खालील प्रश्नांची उत्तरे दया. वरील चित्रांमध्ये काय काय दिसत आहे ? या चित्रांतील किती प्राणी व वनस्पती तुमच्या परिचयाच्या आहेत ? यांपैकी […]

७. खडक व खडकांचे प्रकार

आकृती ७.१ मधील चित्रांचे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या. — ‘अ’ मधील डोंगर कशाचा बनलेला आहे? — ‘ब’ मध्ये काय केले जात आहे? — ‘क’ मध्ये आपणांस काय दिसते? […]

६. महासागरांचे महत्त्व

मागील इयत्तेमध्ये आपण पृथ्वीवरील शिलावरण व जलावरण यांचा अभ्यास केला आहे. यामध्येपृथ्वीवर जमीन व पाणी यांचे प्रमाणही आपण अभ्यासले आहे. तसेच प्रमुख महासागर कोणते हेही आपण पाहिले आहे. सोबतच्या तक्त्यात […]

५. तापमान

एक विजेरी घ्या. ती एका जागी स्थिर ठेवा. या विजेरीचा पडणारा प्रकाशझोत पूर्णपणे मावेल असे दोन मोठे कागद घ्या. ते सपाट पृष्ठभागावर चिकटवा. आता कागदाचा विजेरीशी ९०° चा कोन (लंबरूप) […]

४. हवा व हवामान

वरील प्रत्येक ठिकाणावरील १० जून या दिवशी हवेची स्थिती भिन्न आहे. कोच्चिला ढगाळ हवा आहे. म्हणजे सूर्यप्रकाश नाही. पावसाळा नुकताच सुरू झाला आहे. त्यामुळे हवेत बाष्पाचे प्रमाण अधिक असते.  म्हणून […]

३. पृथ्वीगोल, नकाशा तुलना व क्षेत्रभेट

निरीक्षणावरून तुमच्या असे लक्षात येईल की, — नकाशे हे द्‌विमितीय असतात तर पृथ्वीगोल हा त्रिमितीय असतो. — द्‌विमितीय घटकाला लाबी आं णि रुंदी असते. लाबी आं णि रुंदी मिळून त्याचे […]

२. चला वृत्तेवापरूयात

पृथ्वीगोलाचे निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे द्या.  पृथ्वीगोलावरील आडव्‍या रेषांना काय म्हणतात ?  विषुववृत्त कोणकोणत्या खंडांतून व महासागरांतून जाते?  ०° मूळ रेखावृत्त व ०° मूळ अक्षवृत्त (विषुववृत्त) जिथे एकमेकांना छेदतात त्या […]

१. पृथ्वी आणि वृत्ते

आकृती १.१ चे निरीक्षण करून खालील प्रश्नांची उत्तरे सांगा. — नकाशात कोणकोणती शहरे दिसत आहेत? — ताजमहाल कोणत्या शहरात आहे? — ताजमहाल कोणत्या खंडात आहे ? — ताजमहाल कोणत्या दिशेला […]